Szanowny kliencie, czy wiesz jak przetwarzamy Twoje dane? (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, a jeśli jesteś naszym klinetem to także dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, dane dot. posiadanego nośnika (samochodu lub urządzenia do którego dostosowujemy naszą maszynę), dane dot. reklamacji, oraz dane finansowe (numer recunku bankowego, dane dot. finansowania produktów);

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku nawiązywania kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, na podstawie Twojej zgody, na przedpolu umowy celem współpracy z HYDROG ZBM, niezbędnymi danymi są np.: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Przetwarzamy dane naszych klientów, w celu utrzymywania relacji handlowej i realizowania umów.

2. Administratorzy oraz cele i podstawy powierzenia:

  • Administratorem danych osobowych jest HYDROG ZAKŁAD BUDOWY MASZYN z siedzibą w Łodzi 93-348, ul. Demokratyczna 119 BC zwany dalej HYDROG ZBM.
  • Dostęp do Twoich danych będzie przysługiwał:
  • współpracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania ich na jego polecenie,
  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług finansowo-księgowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług informatycznych i logistycznych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług prawniczych i doradczych, w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Twoje dane są u nas bezpieczne. Zastosowaliśmy rząd środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

Cel przetwarzania danych: Podstawa prawna przetwarzania danych: Okres przechowywania danych:
W przypadku udzielenia nieobligatoryjnej zgody

Udzielona zgoda Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody

Dobieranie ofert produktów i usług marki HYDROG

tzw. przedpole do wykonania umowy

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy

Art. 6 ust.1 lit. b RODO
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Marketing bezpośredni:

- za pośrednictwem połączeń telefonicznych,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1907 ze zm.)

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.

W celu aktualizacji danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Nie przetwarzamy państwa danych wrażliwych, z punktu widzenia RODO są to np.: poglądy polityczne, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej. Nie prowadzimy procesów profilowania naszych klientów, a więc nie przetwarzamy w sposób automatyczny danych osobowych klientów, w celu przewidywania ich zachowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

4. Pouczenie o prawach:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez kontakt na adres hydrog@hydrog.com lub po przez formularz umieszczony na stronie internetowej kontakt. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Referencje

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu

HYDROG jest naszym dostawcą m.in. układarki poboczy, rozsypywaczy grysu, pługów śnieżnych lemieszowych i wirnikowych, zamiatarek. Dostarczony sprzęt spełnia nasze oczekiwania, jest skuteczny i[...]

Dyrektor Operacyjny,
Członek Zarządu Jan Malitowski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
w Kaliszu

Czytaj więcej

Drogtom Sp. z o.o. z Włocławka

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu termosów Hydrog TR-4H. Są to urządzenia wysokiej klasy, które przy fachowej obsłudze pracują bardzo wydajnie.

Dyrektor Tomasz Jakubowski,
Drogtom Sp. z o.o. Włocławek

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Unidrog w Grajewie

W naszym parku maszynowym jest kilkanaście renomowanych marek, ale z ich serwisem bywa różnie. Serwis Hydrog powinien być wzorem dla każdego z nich. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Unidrog

Adam Kulikowski, Prezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego UNIDROG w Grajewie

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie

Skrapianie skrapiarką Hydrog SK-5000 Premium jest równomierne i zgodne z zadaną wydajnością, co zostało potwierdzone badaniami na autostradzie A1. Na uwagę zasługuje bardzo intuicyjne i[...]

Kierownik Gospodarstwa Sprzętowo Transportowego, Ireneusz Kubiak,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
w Kutnie

Czytaj więcej